KFacebook „424-es Vasútmodellező Klub belépő” nyereményjáték szabályzat

A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

1. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója:

A nyereményjáték szervezője a 424-es Vasútmodellező Klub (székhely: 1014 Budapest, Alkotás u. 2.) (a továbbiakban: „Szervező”)

A Játék lebonyolítója a 424-es Vasútmodellező Klub (székhely: 1014 Budapest, Alkotás u. 2.) (a továbbiakban: „Lebonyolító”)

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni a 4. pontban foglaltak szerint.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek, valamint az egyéb jogviszonyban álló személyek és mindezek (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

3. A nyereményjáték időtartama

A Játékosoknak a játékba kerülésre a megjelölt időszakban van lehetősége:

  1. 11. 15. 12:00 órától 2021. 11. 30. 23:59-ig

4. A nyereményjáték menete

A játékkiírást az 424-es Vasútmodellező Klub Facebook oldalán (https://www.facebook.com/424-es-Vas%C3%BAtmodellez%C5%91-Klub-1528433184067058) tesszük közzé. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a 2021.11.15-én közzétett poszt szövegének megfelelően, nyilvános hozzászólásban válaszoljon a posztban feltett kérdésre:

Mi a beceneve a 424-es gőzmozdonynak?

Krokodil, Pulyka, Bivaly, Patkány

A nyeremény sorsolására 2021. 12. 01-én 13:00-kor kerül sor, a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt felhasználók közül a http://socialwinner.besocial.hu oldalon, helyszíne a Lebonyolító székhelye. A sorsoláskor 3 nyertest sorsolunk ki. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremény készpénzre nem váltható. Pótnyertest nem hirdetünk.

A nyertes Játékos nevét az 424-es Vasútmodellező Klub Facebook oldalán hozzászólás formájában teszi közzé és kapcsolatfelvételre kéri a nyertest privát üzenet formájában és kéri a nevének, email címének és lakcímkártyáján szereplő címnek a megadását.

5. A nyeremény

3 db páros (3×2 fő magánszemély részére) belépő kerül sorsolásra, amelyet a Nyertes a beválthat a 2021. december 3-5. közötti „Vasútmodell kiállítás és játszóház” elnevezésű rendezvényre.

6. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek

A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes Játékos értesítésének költségét.

A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás költsége) a nyertes Játékost terhelik.

7.Egyéb rendelkezések

  • A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
  • A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.
  • A Játék független a Facebooktól, a Facebook abban nem vesz részt, azt nem támogatja.
  • Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot indokolt esetben bármikor visszavonja vagy feltételeit megváltoztassa.
  • A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.

 8. Adattovábbítás(ok), Adatfeldolgozó(k)

A Játékos személyes adatait kizárólag a Szervező Játék lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg.

9. Adatbiztonság

A Szervező a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvét követve mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és a Játékosok jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. A Szervező biztosítja, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. A Szervező adatbiztonsági intézkedésekkel éri el, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

10. A kezelt személyes adatok köre

A Szervező a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli a Játék kapcsán:

Játékosok esetében

  • Facebook profilnév

Nyertes esetében

  • Nyertes neve
  • Nyertes email címe

 11. Az adatkezelés jogalapja

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján kezeli (GDPR 6. cikk (1) a) pont). A Játékosok hozzájárulásukat a Játékra a Játékszabályzatban leírtak szerint történő jelentkezésükkel (ráutaló magatartással) adják meg. A hozzájárulással a Játékos vállalja, hogy nyerés esetén a Szervező közzéteszi a nevét a Szervező Facebook oldalán.

12. Törlés

Nyereményjáték lezárultával a Nyertes személyes adatainak kivételével a Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek. A Nyertes személyes adatait a Szervező a vonatkozó számviteli előírások alapján a nyeremény kézbesítését/átvételét követő 8 évig tárolja, ezt követően pedig törli.

13. Vegyes rendelkezések

Ez a Szabályzat elérhető az alábbi linken.
Nyereményjáték szabályzat – 424VMK

Utolsó módosítás dátuma: 2021. november 15.